BRF stadgar
 

Välkommen till Stadgar.se

Stadgar.se handlar om stadgar i bostadsrättsföreningar. Alla bostadsrättsföreningar måste ha stadgar. I stadgarna beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. Det är viktigt att stadgarna anpassas till respektive förening och att stadgarna följer lagstiftningen för bostadsrättsföreningar. Rätt utformade stadgar är ett stöd i föreningens arbete men otydliga och krångliga stadgar kan skapa onödiga problem.

 

Aktuellt:

De flesta bostadsrättsföreningar behöver ändra sina stadgar under 2017 p.g.a. lagändringar 2016, bl.a. avseende kallelsetid till föreningsstämma. Mer information i detta infoblad: Stadgeändringsinfo 2017

Läs även om stadegändringar i denna artikel i tidningen BoRätt.

Stadgarnas innehåll

I bostadsrättslagen finns vissa krav på bestämmelser som måste finnas med i föreningens stadgar:

1. föreningens firma,

2. den ort i Sverige där föreningens styrelse skall ha sitt säte,

3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,

4. om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan
tas ut,

5. de grunder enligt vilka årsavgift, överlåtelseavgift och
pantsättningsavgift skall beräknas,

6. i det fall rätten att bestämma ersättning för bostadsrätt vid
överlåtelse skall vara inskränkt, de grunder enligt vilka ersättning
skall beräknas,

7. de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa
underhållet av föreningens hus,

8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och
revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt,
om någon av dem skall utses på annat sätt än som anges i denna lag,
hur det skall ske,

9. inom vilken tid och hur föreningsstämman skall sammankallas samt hur
andra meddelanden skall komma till medlemmarnas kännedom,

10. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,

11. vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta, samt

12. grunderna för fördelning av föreningens vinst samt hur man skall
förfara med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses.

Ändring av stadgar

Ett beslut om ändring av stadgar måste tas på föreningsstämma (ordinarie eller extra). Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade bostadsrättshavare är överens. Beslutet är också giltigt om det har tagit på två på varandra följande stämmor med enkel majoritet på den första och två tredjedelars majoritet på den andra. I vissa särskilda fall krävs tre fjärdedelars majoritet eller fullständig majoritet på den andra stämman.

Efter att stadgarna har ändrats måste detta genast registreras hos Bolagsverket.

Exempel på stadgar

Det är vanligt att föreningar utgår från någon form av normalstadgar / mönsterstadgar. Bolagsverket har på sin hemsida lagt upp en mall för bostadsrättsföreningars stadgar. Mallen är ett exempel med något av ett minimi-innehåll som föreningen fritt kan redigera och anpassa. Direktlänk till exempelstadgarna.

Juridisk hjälp

Jurideko Fastighetspartner kan hjälpa till med att anpassa era stadgar så att de passar just er förening och givetvis följer gällande lagstiftning.

Johan Hagelqvist Johannes Spansk Christina Fregne
Johan Hagelqvist Johannes Spansk Christina Fregne
Fastighetsjurist Fastighetsjurist Fastighetsjurist

-Stockholm

-Stockholm -Malmö
Tel: 08 - 124 560 35 Tel: 08 - 124 560 36 Tel: 040 - 674 41 41
E-post:
johan.hagelqvist@jurideko.se
E-post:
johannes.spansk@jurideko.se
E-post:
christina.fregne@jurideko.se

För mer information om Juridekos tjänster se vår hemsida www.jurideko.se

samt ombildning.nu, kapitaltillskott.nu, friköp.se, ekonomiskplan.se, stämmoordförande.se, äktabrf.se, andelstal.se, särskildgranskare.se, hyresförhandling.se, hyresjuridik.com, föreningsstämma.se, hyreslagen.com, bostadsrättslagen.se, industrihall.nu